หน้าแรก

ประวัติวัดป่าเป้า

ประวัติชุมชน

วัฒนธรรมและประเพณี

ข่าวประชาสัมพันธ์


Δ

ท่านเจ้าอาวาสกับป้ายของงานพิธี

คณะศรัทธาบางส่วนที่ไปตอนรับท่าน

ท่านเจ้าอาวาสกำลังรับใบแต่งตั้งเป็นทางการ

คณะศรัทธากำลังนำท่านแห่รอบเวียงมายังวัดป่าเป้า

คณะศรัทธากำลังนำท่านแห่เข้าวัด

คณะศรัทธากำลังนำท่านแห่รอบพระเจดีย์และวัดป่าเป้า

คณะศรัทธาผู้ใหญ่กำลังตรวจอ่านประกาศนามถวายท่านเจัาอาวาส

คณะศรัทธาผู้ใหญ่กำลังถวายมอบพิธีเป็นทางการแก่ท่านเจัาอาวาส

คณะศรัทธาผู้ใหญ่กำลังถวายจตุปัจจัยท่านเจ้าอาวาส

คณะศรัทธาร่วมปิติยินดีอนุโมทนากับท่านเจ้าอาวาส

ท่านเจ้าอาวาสถาวจตุปัจจัยและของที่ระลึกแก่พะเถรานุเถระ

คณะศรัทธาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงาน

คณะศรัทธาร่วมถวายพรให้ท่านเจ้าอาวาส

พระผู้ใหญ่และท่านเจ้าอาวาสในงานพิธีฉลองพัดยศ

พระครูอมรวีรคุณ (อินตา นุแดง)


ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ชื่อ นามสกุลเดิม: อินตา นุแดง                                                                                                                
ชื่อตามสมณศักดิ์: พระครูอมรวีรคุณ
ฉายา: อินฺทวีโร  
อายุ / พรรษา:  ๖๓  ปี / ๔๐ พรรษา
ภูมิลำเนา:  บ้านเลขที่  ๕๓  หมู่  ๑  ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 


บรรพชา 

วันที่  ๑๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓   ณ วัดเชตุพน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นามพระครูอุปัชฌาย์ พระครูวิกรมคณาภิรักษ์  แห่งวัดเชตุพน  ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 


อุปสมบท

วันที่ ๑๑   เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓   พระครูวิกรมคณาภิรักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการเสมอ   ปรเสสโร เป็นพระกรรมวาจา    พระสมพงศ์  สุจิตฺโต  เป็นพระอนุสาวนาจารย์   


วิทยฐานะ


        ๑. พ.ศ. ๒๕๑๓   สำเร็จการศึกษา  มศ. ๓  โรงเรียนวัดดาวคะนอง   ตำบล/แขวง ดาวคะนอง  อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด พระนคร 
        ๒.พ.ศ.๒๕๑๓  สอบไล่ได้  นักธรรมเอก  สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดยานนาวาตำบล/แขวง  ยานนาวา  อำเภอ/เขต ยานนาวา  จังหวัด พระนคร       
        ๓. การศึกษาพิเศษ  มีความรู้ด้านอักษรภาษาล้านนา-ไทใหญ่เป็นอย่างดี และมีความสามารถท่องสวดมนต์พื้นเมืองได้ดี 
        ๔. ความชำนาญการ  ในส่วนของงานนวกรรม(ก่อสร้าง)  งานออกแบบก่อสร้างถาวรวัตถุทรงไทย ล้านนา ทรงไทใหญ่ และเทศนาธรรมแบบล้านนาไทย


ประวัติการทำงาน


๑.   เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกปี                              
๒.  เป็นประธานจัดงานโครงการประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว) เพื่อเข้าสู่การบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติ เป็นประจำทุกปี
๓.  เป็นองค์เทศน์ เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนา อย่างเช่น วันวิสาขะบูชาเป็นต้น โดยมีคณะศรัทธาประชาชนมาร่วมปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีต่างๆเป็นจำนวนมาก 
๔. อบรม พระภิกษุ-สามเณรภายในวัด ประจำหลังทำวัตรเช้า –เย็น 
๕. อบรมศีลธรรม  และแสดงธรรมเป็นประจำทุกวันธัมมัสวนะและมีคณะศรัทธาประชาชนมาทำบุญตักบาตรทุกวันธัมมัสวนะ ตลอดปี 
๖.  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระและจัดให้พระภิกษุ-สามเณร แสดงพระธรรมเทศนามีการออกไปแสดงพระธรรมเทศนา  ทั้งแบบพื้นเมืองเหนือ  และเทศน์ปฏิภาณ  ในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆ 
๗. ร่วมมือกับคณะสงฆ์ ร่วมกับทางราชการ   ในการเทศนาอบรมประชาชนในเขตอำเภอเมือง  และในอำเภอต่างๆ ในงานประเพณีต่างๆเป็นประจำ 

๘. ส่งเสริมผู้มารักษาศีลและปฏิบัติธรรมในส่วนผู้สูงอายุ  จำนวน  ๑๐๐-๑๕๐  คน 


ตำแหน่งหน้าที่ / การบริหาร/  ส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่ / ศึกษาสงเคราะห์ 


ปี พ.ศ. ๒๕๓๔   - รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเป้า                                                                    
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖   - ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเป้า 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐   - ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมวัดป่าเป้า                                                                               
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒   - เป็นประธานศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า จัดตั้งโดย สพท.เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.2558

๑. ประกอบกิจวัตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และประชุมทุกสิ้นเดือน

๒. ส่งเสริมให้ภิกษุ–สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม

๓. มอบทุนการศึกษาและนิตยภัตให้แก่พระภิกษุ-สามเณร

๔. จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การฟังเทศน์ , ประพฤติปฏิบัติธรรม , ประกอบพิธีการเวียนเทียน เป็นต้น

๕. เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระในวันธัมมัสวนะ  

๖. เทศนาธรรมโปรดญาติโยมสาธุชน  


การสาธารณูปการ / สาธารณะสงเคราะห์


- มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดอยู่สม่ำเสมอ 
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดให้สะอาด ร่มรื่น ร่มเย็น มีความเรียบร้อย น่าอยู่ น่าดู น่าชม

- พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน-นักศึกษาที่มาจากสถาบันต่างๆ

- อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น เป็นสถานที่เลือกตั้ง, การทำประชาวิจารณ์นโยบายของชุมชน,หน่วยงาน อสม. เป็นต้น

- ส่งเสริมการอนุรักษ์งานประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว) งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุ รดน้ำดำหัวขอขมาผู้สูงอายุ


สมณศักดิ์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  - ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พัดยศ ในพระราชทินนามที่ พระครูอมรวีรคุณ   


 

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าเป้า

1

ปีพุทธศักราช

ชื่อ                         

 สัญชาติ

เชื้อชาติ

นิกาย

2

๒๔๒๖ ถึง ๒๔๔๙  

พระหว่านะ     

อังกฤษ

เงี้ยว   

เงี้ยว

3

๒๔๔๙ ถึง ๒๔๗๗       

พระอูวิซะยะ           

อังกฤษ    

เงี้ยว

พม่า

4

๒๔๗๗ ถึง ๒๔๗๙  

พระอูกุณะ    

อังกฤษ        

 เงี้ยว

พม่า

5

๒๔๗๙ ถึง ๒๔๘๒

พระอูหวุ่นณะ

อังกฤษ        

เงี้ยว

พม่า

6

๒๔๘๒ ถึง ๒๕๒๖       

พระอูซะหยั่นต๊ะ    

ไทย          

ไทย         

พม่า

7

๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน     

พระอธิการอินตา อินฺทวีโร

ไทย

ไทย

มหานิกาย

 
      ...กลับสู่หน้าหลัก...

เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)